Обявление за бществено обсъждане на проект за изменение на подробен устройствен план , план за регулация и план за застрояване за УПИ II, кв. 215, ЦГЧ-за техническа инфраструктура