Съобщение за одобрен проект за изменение на подробен устройствен план-план за регулация  /ПУП-ПР/ на част от квартали 147 и 134 по регулационния план на гр. Перник, кв. “Васил Левски”