Заповед за преустановяване на пашата на селскостопански животни в ливади, подлежащи на коситба във всички землища на територията на Община Перник