Обявление за одобрено техническо задание и разрешение за изработване на подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот в с. Студена