Обявление за одобрено техническо задание и разрешение за изработване на подробен устройствен план – план за регулация и план застрояване на поземлен имот “За парк и летен театър” в квартал 113 по регулационния план на гр. Перник, кв. Изток