Инвестиционно предложение за изграждане на „Цех за шоколадови изделия в УПИ V, кв.81 по регулационния план на кв. Църква