Решение №114/12.02.2021 г. на Министерски съвет за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл.2, ал.1, т.5 от Закона за подземните богатства-строителни материали – доломити, от находище “Пери-2”, участъци “Запад” и “Изток”, разположено в землището на с. Студена, община Перник, област Перник, на “Щрабаг” ЕАД-гр. София