Обявление за изработен проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация гр. Перник – ЦГЧ