Съобщение за изработен проект за подробен устройствен план-план за регулация на улица по плана на с.Рударци