Обява за решение на обс за разрешаване изработване ПУП-ПЗ на поземлен имот ПИ 502.490 по плана на с. Драгичево, Гола могила