Списък с класиране на кандидатите от проведена процедура за подбор на персонал по проект BG05M9OP001-2.040-0080 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания н община Перник” – Компонент 2 ПО ОП РЧР 2014-2020