Протокол №2 От 18.05.2020г. от проведено заседание на комисията за подбор на обществени възпитатели към МКБППМН – Община Перник.