Решение № СО-28-ЕО/2020г. на директора на РИОСВ-София за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Частично изменение на Общия устройствения план /ОУП/ на Община Перник.