Обявление за конкурс за избор на член на съвета на директорите на «Индустриална и логистична зона Перник» ЕАД