Обявление за процедура за избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на ГФО за 2022г. на „СБПЛР ЕООД”, гр. Перник