Инвестиционно предложение за „Доставка и въвеждане на два броя когенерационни мощности с гориво природен газ в горивната инсталация на „Топлофикация – Перник“ АД“ с възложител „ТОПЛОФИКАЦИЯ – ПЕРНИК“ АД