Обявление за одобрено техническо задание и дадено разрешение за изработване на ПУП-ПР и ПЗ на ПИ с идентификатор 55871.628.14 по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Перник, местност “Шумак”