Работно време на Община Перник: Пон - Пет: 8:00 - 17:00

Обявление за дадено разрешение за изработване на проект за ПУП-ПР и ПЗ на ПИ с идентификатор 55871.507.489 по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Перник, попадащ в част от урегулиран поземлен имот /УПИ/ VІ “Парк“ в квартал 197 по регулационния план на гр. Перник, кв.”Тева”