Обявление за изработен проект за изменение на ПУП-ПР и ПЗ а част от квартали 46 и 47 и на улици с осови точки /ОТ/ 200-ОТ 210 и ОТ 200-ОТ 199 по регулационният план на село Дивотино, община Перник