Инвестиционното предложение за „Обособяване на площадка за нискотемпературно, беземисионно и безотпадъчно производство на течен ферихлорид, използван като коагулант за пречиствателни станции, в урегулиран поземлен имот с идентификатор 55871.513.6480, ул. „Владайско въстание“ № 1, в гр. Перник, община Перник“ с възложител „ХИМТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД