Обявление за одобрено задание за изработването на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура, за обект: Частична реконструкция на клон „В“ на ТП „Боснек“ от ТП „Боснек“ до стълб №28-новопроектирана въздушна електропроводна линия НН 1хВЛУП 3х95+70, с трасе преминаващо през поземлен имот с идентификатор 05760.70.235 по КККР на с. Боснек