Обявление за конкурс за възлагане предоставянето на социалната услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция за незрящи“ на територията на Община Перник