Обявление за одобрено техническо задание и дадено разрешение за изработване на ПУП-ПР и ПЗ на УПИ І-7320, УПИ ІІ, УПИ ІІІ-7360, УПИ ІV-7270, УПИ V, УПИ VІ-7300, УПИ VІІ-7320 в квартал 133 и УПИ І-7320, УПИ ІІ, УПИ ІІІ, УПИ ІV-9001, УПИ V-8990, УПИ VІ-8981, УПИ VІІ-8980 „За обществени дейности“, УПИ VІІІ-8980 „За ателие за дърводелски офис и шоурум“, УПИ ІХ-8990, УПИ Х-9000, УПИ ХІ-7300 и УПИ ХІІ в квартал 134 и улици с осови точки /ОТ/9112-ОТ 114 и ОТ113-ОТ 114 по регулационния план на гр. Перник, кв. Изток-„Ладовица“