Обявление за одобрено техническо задание и дадено разрешение за изработване на подробен устройствен план-план за застрояване /ПУП-ПЗ/ на поземлен имот /ПИ/ 344 по плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на с. Дивотино, община Перник, местност „Равни рид“