Покана за участие в избор на регистриран одитор за извършване на независим одит и заверка на годишния финансов отчет на “Диагностично консултативен център I -Перник” ЕООД за 2020 г.