Инвестиционно предложение за изграждане на “Маслено стопанство към предприятие за производство на сухи и маслени трансформатори в поземлен имот с идентификатор 55871.513. 6409 по КККР на гр. Перник”, с възложител „Леми Трафо” ЕАД