Обявление ПУП/-парцеларен план /ПП/ за изграждане на елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия за обект: Трасе и сервитут на подземно външно електрозахранване от ТП „Института“ в УПИ IV, кв.962, по плана на с. Драгичево, община Перник, област Перник