Покана за обществено обсъждане на план-сметка за необходимите разходи за битови отпадъци през 2021г. и определяне на размера на таксата за битови отпадъци в община Перник