Уведомление за инвестиционно предложение за изграждане на „Автоборса“ в поземлени имоти с идентификатори №№ 23251.12.2, местност „Рударшница“ и 23251.12.5, местност „Валого“, землището на с.Драгичево, община Перник