Обява за изработен проект за изменение на ПУП-ПР по регулационния план на с. Рударци