„Мелбон“ АД има инвестиционно предложение за „Изграждане на Производствено-административна сграда на „МЕЛБОН“ АД, съществуваща площадка на обект „Цех за производство на шоколадови продукти /шоколадови бонбони/ в ПИ с идентификатор 55871.502.2001, УПИ 1, кв. Кристал, кв. 472 – гр. Перник, във връзка от необходимостта увеличаване производството на шоколадови изделия и необходимостта от увеличаване на работния състав и от допълнително оборудване.“