Становище относно: Писмо Изх.№ 1808/24.06.2020 г. на „В и К“ ООД – Перник за отмяна на режимното водоподаване за населени места в община Перник, чието водоснабдяване за питейно-битови нужди се осъществява от яз. „Студена“ чрез ПСПВ – Перник.