ЗАПОВЕД № 898/23.06.2020г. Относно: Въвеждане на временна организация на движението в град Перник – улица „ Кракра“ във връзка с изпълнение на СМР на обект: „Реконструкция на водопроводната мрежа на главни улици на територията на община Перник по четири обособени позиции за обособена позиция №2;Реконструкция на главен клон I от кафе „Рай“ до улица „Средец“ и водопроводната мрежа в ЦГЧ и кв. „Църква“, гр. Перник“