Работно време на Община Перник: Пон - Пет: 8:00 - 17:00

Обява и заповед на основание чл.124б, ал.3 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава на ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА, че със Заповед №РР-19 от 10.12.2018 г. на Областен управител на област Перник, е разрешено изработването на подробен устройствен план-парцеларен план /ПУП-ПП/ за обект: „Канализационни помпени станции КПС1 и КПС2 и напорен тръбопровод от КПС1, кв. Върба до КПС2, гр.Радомир и от КПС2, гр.Радомир до ПСОВ гр.Батановци“