Регистър декларации по ЗПКОНПИ по чл. 35, ал. 1, т. 1 И т.3 за 2018Г.