Покана за обществено обсъждане на инвентаризация на общи горски територии , изработени горскостопански карти и горскостопански план на Община Перник