Работно време на Община Перник: Пон - Пет: 8:00 - 17:00

О Б Я В Л Е Н И Е №18/СЛУ-1239 гр.Перник-14.02.2018 г. на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, СЪОБЩАВА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА, че е изработен проект за подробен устройствен план-план за регулация и план за застрояване /ПУП-ПР и ПЗ/ на поземлен имот с идентификатор 55871.511.1003 по кадастралната карта на гр. Перник, попадащ в УПИ І “За озеленена защитна зона” в квартал 142 по плана на гр. Перник, кв.”Църква”