Обявление на основание чл.128, ал.1 и 2 от Закон за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава на заинтересованите страни, че е изработен комплексен проект за инвестиционна инициатива /КИИП/ за обект: ЖЕЛЕЗОПЪТЕН УЧАСТЪК „СОФИЯ ПЕРНИК-РАДОМИР“ за проект „Модернизация на железопътната линия София-Перник-Радомир–част от трансевропейската железопътна мрежа, на територията на общини Перник