Работно време на Община Перник: Пон - Пет: 8:00 - 17:00

ОБЯВЛЕНИЕ на основание чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава на заинтересованите лица, че с Решение № 624 от 5 октомври 2017 г. на Общински съвет гр.Перник е одобрен проект за подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасе и сервитут на обект: Реконструкция на местен път PER 3039/111-1003 Перник-Рударци стопанство „Витоша“, в землищата на с.Рударци и с.Кладница, община Перник