ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ. 26, АЛ. 3, ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ