Работно време на Община Перник: Пон - Пет: 8:00 - 17:00

О Б Я В А на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ СЪОБЩАВА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА, че с Решение № 577 от 06.07.2017 г. на Общински съвет-Перник, че е одобрено представеното техническо задание и се дава разрешение за изработване на подробен устройствен план-план за регулация и план за застрояване /ПУП-ПР и ПЗ/ на поземлен имот с идентификатор 55871.601.10 по кадастралната карта на гр. Перник, местност ”Стара чешма”