Съобщение за инвестиционно намерение за „Добив и първична преработка на подземни богатства”