Докладна записка и План – сметка на основание чл.66 от ЗМДТ