Работно време на Община Перник: Пон - Пет: 8:00 - 17:00

Обявление на основание чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава на заинтересованите лица, че с Решение № 1034/19.12. 2018 г. Общински съвет Перник одобрява проект за подробен устройствен план-парцеларен план за Трасе и сервитут на подземна кабелна линия СрН захранваща УПИ І-149.7,149.10,149.15„За бензиностанция, газостанция и търговски обект“, в кв.256 по регулационния план на гр.Перник, кв.Изток, за нуждите на „ОМВ БЪЛГАРИЯ“ ООД, гр.София, бул.„Цариградско шосе“ № 90, етаж 20. Трасето и сервитута на кабелна линия СрН засягат поземлени имоти /ПИ/23251.31.5 по ККР на с.Драгичево, община Перник и ПИ 55871.118.68 и 55871.149.13 по ККР на гр.Перник