Работно време на Община Перник: Пон - Пет: 8:00 - 17:00

Обявление във връзка с изработен ПУП-ПП за трасе и сервитут на: Водоснабдяване от кръстовището на улица с о.т.152-о.т.153-о.т.154 и о.т.9153 по регулационния план на с. Драгичево, община Перник до ПИ с идентификатор 55871.149.23 по КККР на гр. Перник, представляващ УПИ I-149.7, 149.10, 149.15, кв. 256 по регулационния план на гр. Перник, кв. Изток