Покана за откриваща пресконференция и церемония „Първа копка“ по проект BG16RFOP001-1.018-0010- C02 “Обновяване на сградата на Дворец на културата гр. Перник”