Анкетните карти за проучване нагласите на населението за подмяна на топлоуредите на твърдо гориво с екологични алтернативи могат да бъдат попълнени и в кметствата на територията на общината