Работно време на Община Перник: Пон - Пет: 8:00 - 17:00

Обявяване на процедура за издаване на разрешително на „ПРАКТИКЕР РИТЕЙЛ“ ЕООД, гр. София за ползване на воден обект дере, ляв приток на река Струма, с цел заустване на отпадъчни води в повърхностни води за проектиране на обект „Търговски комплекс с магазини (сгради А, Б и В), офиси и паркинг с 555 бр. паркоместа“, поземлен имот с идентификатор 55871.509.2089 (предишен идентификатор 55871.509.8 и 55871.509.10; номер по предходен план 8,10, квартал 153, парцел VIII) по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Перник, общ. Перник, обл. Перник, ЕКАТТЕ 55871.