Обявление за обществено обсъждане на частично изменение на ОУП в обхват на поземлени имоти с №№ 55871.28.26; 55871.29.46 и 55871.222.52 по КККР за землището на гр. Перник