Списък с класиране на кандидатите от проведена процедура по подбор на персонал по проект № BG05M9OP001-2.090-0021-С01 „Дългосрочна грижа за хората с увреждания в община Перник”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020